Nasze cele

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1. Ochrona dziedzictwa miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza oraz ich pełny, ale zrównoważony rozwój z poszanowaniem unikalnych wartości kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych, oraz tożsamości i tradycji lokalnych;

2. Ochrona środowiska, w tym środowiska przyrodniczego i zabytków, w każdej jego formie i przejawie;

3. Zbieranie i upowszechnianie wiedzy o miastach-ogrodach i historycznych miejscowościach Centralnego Mazowsza oraz ich promocja w Polsce i zagranicą;

4. Uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia dziejów i tradycji miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza jako części wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy;

5. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania historycznych, unikalnych w Polsce układów urbanistycznych, zieleni i zabudowy miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych, oraz rezerwatów przyrody wraz z ich otulinami;

6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Centralnego Mazowsza, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych mieszkańców miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, zgodnych z ich charakterem i służących ich właściwemu rozwojowi.