Uncategorized

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

 

Ład na Mazowszu.

Stowarzyszenie Ochrony i Promocji

Miast‑Ogrodów i Historycznych Miejscowości

Centralnego Mazowsza

 

Uchwalony 3.4.2008, zmieniony 3.7.2008 i 26.11.2011.

Tekst jednolity.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Ład na Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast‑Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza” i jest zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać następujących skrótów nazwy: „ŁNM” lub „Ład na Mazowszu”, wyróżniających je znaków graficznych (logo) oraz pieczęci.
 3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 4. Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
 • 2

Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 • 3

Możliwość zrzeszania się

Stowarzyszenie może uzyskać członkostwo organizacji polskiej lub międzynarodowej na podstawie uchwały Zarządu.

 • 4

Podstawy działania

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
 1. niniejszym Statutem,
 1. regulaminami organów Stowarzyszenia,
 2. uchwałami organów Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

 • 5

Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Ochrona dziedzictwa miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza oraz ich pełny, ale zrównoważony rozwój z poszanowaniem unikalnych wartości kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych, oraz tożsamości i tradycji lokalnych;
 2. Ochrona środowiska, w tym środowiska przyrodniczego i zabytków, w każdej jego formie i przejawie;
 3. Zbieranie i upowszechnianie wiedzy o miastach-ogrodach i historycznych miejscowościach Centralnego Mazowsza oraz ich promocja w Polsce i zagranicą;
 4. Uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia dziejów i tradycji miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza jako części wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy;
 5. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania historycznych, unikalnych w Polsce układów urbanistycznych, zieleni i zabudowy miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych, oraz rezerwatów przyrody wraz z ich otulinami;
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Centralnego Mazowsza, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych mieszkańców miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, zgodnych z ich charakterem i służących ich właściwemu rozwojowi.

 

 

 • 6

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, w szczególności poprzez:
  • informowanie społeczeństwa i władz o problemach i zagrożeniach, a także o potencjale odpowiedniego rozwoju miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza oraz korzyściach płynących z takiego rozwoju, a także wskazywanie praktycznych rozwiązań służących ich interesom,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na Centralnym Mazowszu, oraz tworzenia i realizacji strategii rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Metropolitalnego Warszawy,
  • konsultowanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub planowanych zmian przeznaczenia obiektów w miastach‑ogrodach i historycznych miejscowościach Centralnego Mazowsza pod względem możliwych korzyści i zagrożeń,
  • kierowanie postulatów i wniosków do mieszkańców, właściwych władz, instytucji i osób, dotyczących ochrony i utrzymania unikalnego charakteru miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza,
  • stałą współpracę z organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach, w tym z lokalnymi stowarzyszeniami działającymi w miastach‑ogrodach i historycznych miejscowościach Centralnego Mazowsza, oraz wspieranie ich działań na rzecz  społeczności lokalnych,
  • organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, festiwali i konkursów służących upowszechnianiu wiedzy na temat miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza oraz realizujących potrzeby kulturalne ich mieszkańców,
  • inspirowanie i zlecanie badań naukowych na temat miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, oraz przyznawanie stypendiów i nagród w tym zakresie,
  • zbieranie materiałów dotyczących historii, tożsamości i rozwoju miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, oraz opracowywanie i udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
  • publikacje drukowane i elektroniczne na temat miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza oraz publiczne prezentacje i wystawy na temat miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza,
  • inicjowanie i wspieranie aktywności medialnej związanej z działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów,
  • działania prawne, w tym występowanie jako uczestnik postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza,
  • ustanowienie honorowych odznak:
 2. „Zasłużony dla dziedzictwa kulturowego Centralnego Mazowsza”, przyznawanej osobom zasłużonym dla ogólnej ochrony, promocji i rozwoju miast‑ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza,
 3. „Zasłużony dla miasta‑ogrodu … (nazwa)/historycznej miejscowości … (nazwa)”, przyznawanej osobom zasłużonym dla ochrony, promocji i rozwoju danego miasta‑ogrodu lub historycznej miejscowości Centralnego Mazowsza.
 4. Działalność określona niniejszym Statutem prowadzona jest przez Stowarzyszenie na rzecz ogółu społeczności i jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

 • 7

Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 • 8

Członkowie zwyczajni

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2.
 • Osoba fizyczna w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
 2. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
 • prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
 • prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia,
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,
 • regularnie płacić składki członkowskie.

 

 • 9

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach Zarządu.
 • 10

Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach.
 • 11

Nabycie i utrata członkostwa

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień Statutu.
 2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na wniosek Zarządu.
 3. Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:
 • złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa,
 • śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
 • rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 • 12

Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, a w szczególności za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu – wykluczyć ze Stowarzyszenia.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego, mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka zwyczajnego na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia.
 3. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie, której dotyczy, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
 4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tej uchwały, prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

 • 13

Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 14

Podejmowanie uchwał

 1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 • 15

Zasady wyboru, uzupełniania składu oraz kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 3. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Zarządu.
 4. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

 

 

 • 16

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo–wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
 • udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 • ustalenie wysokości składek członkowskich,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach.
 • 17

Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków wspierających, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 4. Uchwała Walnego Zebrania jest ważna jedynie w przypadku jej podjęcia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 • 18

Zarząd

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie i ma prawo zaciągania zobowiązań majątkowych.
 2. Zarząd składa się z 9 do 15 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania,
 • uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji,
 • zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 • decydowanie o tym jaka działalność pożytku publicznego jest odpłatna, a jaka nieodpłatna,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.
 • 19

Prace Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Wiceprezes lub Sekretarz.
 2. Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.
 • 20

Zasady reprezentacji

 1. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są:
 • Prezes działający łącznie z Wiceprezesem lub Skarbnikiem lub Sekretarzem, albo
 • dwaj Wiceprezesi działający łącznie.
 1. Prezes upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.
 • 21

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 • członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 24 ust. 2, przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale,
 • przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 • składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady,
 • przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

 • 22

Składniki majątku

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. Środki pieniężne,
 3. Inne prawa majątkowe.
 • 23

Źródła majątku

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
 • składek członkowskich,
 • dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • dochodów z własnej działalności,
 • ofiarności publicznej.
 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
 • 24

Gospodarka finansowa

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 25

Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 26

Zmiana Statutu

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.

 

 • 27

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.